Cel projektu :

Celem głównym projektu jest lepsze dostosowanie infrastruktury społecznej do wyzwań demograficznych regionu. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie placówek zapewniających dzienną opiekę (15 miejsc), całodobową opiekę (30 miejsc) oraz mieszkania wspomagane (30 miejsc).

Planowane efekty:

Celem głównym projektu jest lepsze dostosowanie infrastruktury społecznej do wyzwań demograficznych regionu. Rezultatem projektu będzie zwiększenie wydajności świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich w województwie opolskim. Misja powstałych placówek będzie oparta na 4 głównych zasadach:

 • usługi będą świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do
  potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do
  warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
 • świadczone usługi będą prowadzone w sposób umożliwiający odbiorcom
  tych usług kontrolę nad swoim życiem i decyzjami, które ich dotyczą;
 • świadczone usługi będą prowadzone w sposób zapewniający, że
  odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są
  zmuszani do mieszkania razem;
 • wymagania organizacyjne nie będą miały pierwszeństwa przed
  indywidualnymi potrzebami mieszkańców.
  Placówki będą świadczyły usługi opiekuńcze/asystenckie w formie
  nieinstytucjonalnej.

Liczba osób korzystających z placówek zapewniających całodobową opiekę – 15 osoby/rok;

Liczba osób korzystających z mieszkań wspieranych/treningowych – 15 osoby/rok;

Liczba osób zniepełnosprawnościami objętych wsparciem – 1 osoby/rok.

Całkowite Koszty Projektu: 13 136 578,76 PLN

Wnioskowana Kwota Wsparcia: 7 225 118,21 PLN

Procentowy Poziom Wsparcia: 55