Cel projektu i planowane efekty:

Celem głównym projektu jest lepsze dostosowanie infrastruktury społecznej do wyzwań demograficznych regionu. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie placówek zapewniających dzienną opiekę (15 miejsc), całodobową opiekę (30 miejsc) oraz mieszkania wspomagane (30 miejsc).

Rezultatem projektu będzie zwiększenie wydajności świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w województwie opolskim.

Całkowite Koszty Projektu: 13 136 578,76 PLN

Wnioskowana Kwota Wsparcia: 7 225 118,21 PLN

Procentowy Poziom Wsparcia: 55